« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Hey - Moogie

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Moogie - Hey including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Hey?

1,783 views

See also Hey Albums

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Hey song:
Hey "Moogie" Music Video

Song Lyrics

O pi¹tej rano, minut piêæ i pó³
Zmar³ szeptem Jan w poœcieli swej
Potê¿ne cia³o, od stóp do g³ów
Wype³nia³ szczelnie - opas³y duch

Z trudem wiêc przeciska³ siê
Przez czarny tunel, do boskich wrót
Tunel bowiem w rozmiarze L
o X za ma³y dla Jana by³

Wiêc nie myœl ¿e wiecznoœæ
Jest balem czy uczt¹
Pobytem w kurorcie, weso³y miasteczkiem
Bankietem z gwiazdami, tañcami do rana
Herbatk¹ u króla z szampanem, ciasteczkiem
Wiecznoœæ to tunel koñcz¹cy siê.. dup¹

Kaszel Piotra - dozorcy raju
Z oddali gdzieœ dobiega go
Trwa³o nim strudzony Jan
Poczu³ nieba subtelna woñ

O szóstej szeœæ - czasu ziemskiego
Oty³y astral utkn¹³ w tunelu
To tego dnia, zaklinowa³ Jan
Dup¹ dostêp do nieba bram

Wiêc nie myœl ¿e wiecznoœæ
Jest balem czy uczt¹
Pobytem w kurorcie, weso³y miasteczkiem
Bankietem z gwiazdami, tañcami do rana
Herbatk¹ u króla z szampanem, ciasteczkiem
Wiecznoœæ to tunel koñcz¹cy siê.. dup¹

Release History

The Hey song "Moogie" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Hey

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Hey:


Hey Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password