« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

With Honor - ¬ród³a Rozk³adu

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on ¬ród³a Rozk³adu - With Honor including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like With Honor?

482 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this With Honor song:
With Honor "¬ród³a Rozk³adu" Music Video

Song Lyrics

Jak mam Ci pomóc ziemio ojczysta
Kiedy zosta³a¶ w z³e rêce oddana
Gdy wiem jak trudno bêdzie Ci powstaæ
Pozbieraæ si³y, rozja¶niæ swój herb

Ze wszystkich stron rozdarta i s³aba
Semick± w³óczni± godzona co dzieñ
P³odzisz umys³y niezdolne by wierzyæ
W si³ê narodu i polsk± krew

Niech wiara zwyciê¿y dzi¶ nad z³em
A walka obudzi w sercach wiêz
Nasz naród to jedno¶æ, ten sam cel
To symbol wielko¶ci Bia³ych Ziem

Spokojne twarze krwawego terroru
Które Twój naród skaza³y by gin±³
Te, które dzisiaj za nic maj± wolno¶æ
¦miej± siê z s±dów, szczyc± siê win±

Czy kiedy krwi± p³aci³a¶ bez strachu
Kamieniem w stoczni walczy³a¶ o prawo
My¶la³a¶ o tym, ze oni znów przyjd±
¯e bedziesz patrzeæ jak robi± to samo

Release History

The With Honor song "¬ród³a Rozk³adu" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
With Honor
Upload Photo

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to With Honor:


With Honor Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password