« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Dziecko

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Dziecko - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Dziecko" Music Video

Song Lyrics

Tu¿ przed po³udniem spotka³am go w parku
Zgarbiony z zimna dr¿a³
Resztkami chleba karmi³ ³abêdzie
I zdawa³ siê mówiæ mi tak
Oh dziecko gdybyœ prze¿y³a tyle co ja

Patrzy³am na niego jak rozciera swe rêce
I szybciej têtni³a mi skron
I przysz³o mi na myœl ¿e przecie¿ nic nie wiem
O ludziach takich jak on
Oh dziecko gdybyœ prze¿y³a tyle co ja

Wczoraj widzia³am jak t³um gapiów gêstnia³
Pomóc nie móg³ ju¿ nikt
Spokojne mia³ rysy gdy przy nim uklêk³am
P³aka³am tak bliski mi by³
Oh dziecko gdybyœ prze¿y³a tyle co ja

Teraz p³ynie niezwyk³ym zaprzêgiem
Do nieba wiezie go
Szeœæ par ³abêdzi
Ostatni mu oddaje ho³d

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Dziecko" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password