« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Jenny

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Jenny - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Jenny" Music Video

Song Lyrics

Odk¹d siêgam pamiêci¹ zawsze by³o coœ nie tak
W nie³asce, w ci¹g³y, nieszczêœciu los bi³ na oœlep
Szybko przesta³am byæ dzieckiem,
Czy choæ przez chwile by³am nim
I naprawdê nic co ludzkie mi obce nie jest
Zabawne jakie rzeczy potrafi¹ czasem do g³owy przyjœæ
A ja za du¿o widzê, zbyt mocno czujê

Jenny, mam na imiê Jenny
Mo¿e to cos zmieni gdy ju¿ wiesz
Dziwnie rozpalona Jenny
Co w jej g³owie siedzi
Wiem tylko ja.

Ju¿ w szkole ci¹gle pytali
Czy ze mn¹ wszystko w porz¹dku jest
Gdyby tylko wiedzieli, znali prawdê
A ja wierze, ¿e to co robiê ma sens
Bo czasem lepiej odejœæ od zmys³ów by nie zwariowaæ

Jenny, mam na imiê Jenny
Mo¿e to cos zmieni gdy ju¿ wiesz
Dziwnie rozpalona Jenny
Co w jej g³owie siedzi
Wiem tylko ja.

Jenny, mam na imiê Jenny
Mo¿e to cos zmieni gdy ju¿ wiesz
Dziwnie rozpalona Jenny
Co w jej g³owie siedzi
Wiem tylko ja.

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Jenny" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password