« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - WÃ...'ród pachn ¹cych magnolii

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on WÃ...'ród pachn ¹cych magnolii - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "WÃ...'ród pachn ¹cych magnolii" Music Video

Song Lyrics

Ziemia zadr¿a³a od si³y cyklonu
Niech ktoœ inny przejmie kontrolê teraz
Od posad ci¹gnie zgni³¹ wilgoci¹
Ciê¿kie powietrze sunie tyralier¹
Krach
Czujê krach

Nigdy nie by³am a¿ tak bardzo zmêczona
Nie chcia³am nigdy zmêczeniu ulec
Ostatnim zawsze by³o moje s³owo
A tu ni st¹d ni zow¹d pad³ na mnie blady
Strach
I mówiê tak

Niepotrzebne mi serce
Niepotrzebna mi g³owa
Wœród pachn¹cych magnolii me cia³o z³ó¿

Pejza¿ jak widzisz ca³kiem ju¿ zmieniony
Burza nie patrzy burza nie wybiera
Przeciwko mnie sprzysiêg³y siê ¿ywio³y
Niech ktoœ inny przejmie kontrolê teraz
Czujê krach
Nie Ty siê nie martw to Ciebie nie dotyczy
To moich intymnych doznan sfera
To moja prywatna katastrofa
Niech ktoœ inny przejmie kontrolê tera
I mówiê tak

Niepotrzebne mi serce
Niepotrzebna mi g³owa
Wœród pachn¹cych magnolii me cia³o z³ó¿
Niepotrzebe mi ju¿
Niepotrzebne sumienie
Nie chcê niczego ¿a³owaæ
Niech ktoœ inny kontrolê przejmie ju¿

Wœród pachn¹cych magnolii proszê
Umêczone me cia³o z³ó¿
Niech ktoœ inny kontrolê przejmie ju¿

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "WÃ...'ród pachn ¹cych magnolii" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password