« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Ca ³y ten czas

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Ca ³y ten czas - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

170 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Ca ³y ten czas" Music Video

Song Lyrics

Niewa¿ne ju¿
Nie chcê pamiêtaæ
Nie mówmy o tym
Proszê, ju¿ wiêcej

Bo ca³y ten czas
Los kpi³ sobie z nas

I wiesz, ¿e nawet
NieŸle siê trzymam
Choæ wszystko wokó³
Wci¹¿ mi przypomina

¯e ca³y ten czas
Los kpi³ sobie z nas

Bezkarny, bezlitosny
Dla naszej mi³oœci
D³u¿ej ju¿ nie mogê znieœæ
Myœli, ¿e
Ktoœ inny z tob¹ jest
Z kimœ innym
Sob¹ samym
Jak kiedyœ ze mn¹
Dzielisz siê...

Ca³y ten czas

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Ca ³y ten czas" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password