« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Kult - Baranek

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Baranek - Kult including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Kult?

79 views

See also Kult Albums

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Kult song:
Kult "Baranek" Music Video

Song Lyrics

Ech ci ludzie, to brudne Å“winie,

Co napletli o mojej dziewczynie,

Jakieœ bzdury o jej na³ogach,

No to po prostu litoϾ i trwoga.

Tak to bywa gdy ktoœ zazdroœci,
Kiedy brak mu w³asnej mi³oœci,

Plotki p³odzi, mnie nie zaszkodzi ¿adne obce z³o

Na mój sposób widzieæ j¹...Na g³owie kwietny ma wianek,

W rêku zielony badylek,

A przed ni¹ bie¿y baranek,

A nad ni¹ lata motylekKrzywdê robi¹ mojej panience,

Opluæ chc¹ j¹, podli zboczeñcy.

Utopiæ chc¹ j¹ w morzu zawiœci,

Paranoicy, podli sadyœci,

Utaplani w brudnej rozpuœcie,

A na gêbach fa³szywy uœmiech,

Byle zagnaæ do swego bagna, ale wara wam!

Ja j¹ przecie¿ lepiej znam...Na g³owie kwietny ma wianek,

W rêku zielony badylek,

A przed ni¹ bie¿y baranek,

A nad ni¹ lata motylekZnów widzieli j¹ z jakimœ ch³opem,

Znów pojecha³a do Saint Tropez,

Znów mêczy³a siê, Bo¿e drogi,

Znów na jachtach my³a pod³ogi.

Tylko czemu rêce ma bia³e?

Chcia³em zapytaæ - zapomnia³em,

Cia³o k³oni¹c skinê³a d³oni¹, wspar³a skroñ o skroñ

Znów zapad³em w ni¹ jak w toñ...Na g³owie kwietny ma wianek,

W rêku zielony badylek,

A przed ni¹ bie¿y baranek,

A nad ni¹ lata motylekEch, dziewczyna piêknie siê stara,

Kosi pieni¹dz, ma Jaguara,

Trudno pracê z mi³oœci¹ zgodziæ,

Rzadziej mo¿e do mnie przychodziæ,

Tylko pyta kryj¹c rumieniec,

Czemu patrzê jak potêpieniec?

Czemu zgrzytam, kiedy siê pyta - czy ma ³adny biust?

Czemu toczê pianê z ust?...Na g³owie kwietny ma wianek,

W rêku zielony badylek,

A przed ni¹ bie¿y baranek,

A nad ni¹ lata motylek!

Release History

The Kult song "Baranek" appears on the following albums:
No records found.

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Kult

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Kult:


Kult Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password