« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Moonlight - Lekarstwo Na Sen

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Lekarstwo Na Sen - Moonlight including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Moonlight song:
Moonlight "Lekarstwo Na Sen" Music Video

Song Lyrics

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]

Dzieñ za dniem
Widzê w sobie jakieÅ? zmiany
Mniej spokoju
Trochê jakby ob³¹kany.
Sk¹d ten wiatr wyd¹³ ¿agle,
W bezkresnej pustce mojej g³owy
Stojê i odwracam siê nagle
S³oñce ? To nie s³oñce.
Ciep³o, choæ zimno, to
Dni, które nie s¹ takie same.
Przeceny, na które patrzê
Zegar, który ci¹gle Å?pieszy
CoÅ?, co uÅ?miecham siê zawsze
Drzwi w szafie.
Ale nie to w sednie sprawy,

Nie schody i szyby,
Nie szufladka w szafce
Lecz ktoÅ? prawdziwy.
Okrêt mój w przystañ zawija
By rêce ogrzaæ, by siê zatrzymaæ.
Jakbym zapomnia³, ¿e by³em tam ju¿
Lecz te drogi, które znam,
Prowadz¹ w³aÅ?nie tam.Release History

The Moonlight song "Lekarstwo Na Sen" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Moonlight

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information

Song Duration
5:24

Similar Artists

Artist similar to Moonlight:


Moonlight Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?

Email


Password